htx
Bữa cơm gạo nước mặn ở HTX
Bộ Nông nghiệp sẽ hỗ trợ nhân lực có trình độ cho hợp tác xã
Sau 3 năm, nước ta có trên 5.600 HTX được thành lập
Kinh tế tập thể mới chỉ đóng góp 5% GDP của đất nước
Kinh tế hợp tác mới vẫn là những mảnh rời
Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của HTX
Hợp tác xã trong tay những người trẻ
Các HTX miền Nam muốn tìm cơ hội Bắc tiến
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP