giảm biên chế
Sẽ giảm trên 44.500 biên chế trong năm 2019
Ngành thuế khuyến khích cán bộ nghỉ hưu trước tuổi
Năm 2018 sẽ giảm hơn 4.000 biên chế so với năm 2017
Biên chế cứ phình ra thì không thể giảm chi
Mỗi năm giảm 1,5-2% biên chế
Hà Nội đã giảm được 142 lãnh đạo phòng
‘Bỏ hẳn biên chế đi’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP