túi ni lông
Siêu thị, cửa hàng tiện ích toàn Nhật Bản bắt đầu tính tiền túi ni lông
Sản phẩm thân thiện được lòng người mua!
Có thể sẽ tăng thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP