tích tụ ruộng đất
Đầu tư vào nông nghiệp: Tiếp cận đất đai đang là cản trở lớn
Đề xuất bỏ quy định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp 50 năm
Vẫn chưa có cơ quan đăng ký về ‘quyền bề mặt’
Đề xuất lập ngân hàng đất đai để phát triển nông nghiệp
Chấp nhận mất mát để tích tụ ruộng đất?
Tích tụ ruộng đất, ‘nút thắt’ ở đâu?
Mở rộng hạn điền cần tính thực tiễn nhiều hơn
Tích tụ ruộng đất theo hướng nào?
‘Chiếc áo’ hạn điền
Tích tụ ruộng đất đừng quên quyền tài sản của nông dân
Tích tụ ruộng đất nhưng không để nông dân chịu thiệt
Mở rộng hạn điền: còn lo lắng khi phải ‘xé rào’?
Nên tích tụ ruộng đất ‘mềm’?
Chính phủ thống nhất mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất
Nên mạnh dạn thí điểm tích tụ ruộng đất
Chuyện điền thổ, biết rồi, nhưng…
Tích tụ ruộng đất, một phần của giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp
Một kiểu làm ăn lớn
Cần chính sách mới hơn, phù hợp hơn về đất đai
Chuyện Ecofarm và chủ trương lớn ‘tích tụ ruộng đất’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP