chủ tịch hđqt
Chủ tịch HĐQT không còn được kiêm nhiệm tổng giám đốc
Chủ tịch HĐQT gỗ Trường Thành bị bãi nhiệm