tiểu vùng mekong
Hội nhập, đem lại hòa bình, thịnh vượng cho GMS
Việt Nam sẽ là ‘lò’ đào tạo nhân lực trong khu vực