thành phố phía đông
Chính thức thành lập thành phố Thủ Đức
Diện mạo thủ phủ thành phố phía Đông
TP.HCM điều chỉnh quy hoạch 3 khu vực ở Khu đô thị sáng tạo phía Đông
Sở Nội vụ TP.HCM trình tờ trình liên quan sáp nhập 3 quận và 19 phường
TP.HCM tiếp tục kiến nghị thành lập thành phố phía Đông
Xin hướng dẫn thành lập ‘thành phố phía đông’ trực thuộc TP.HCM
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP