nguyễn chí dũng
Nhập khẩu ôtô chính thức thành ngành kinh doanh có điều kiện
‘Không thể thiết kế pháp luật theo đòi hỏi của bất kỳ nhóm lợi ích nào’
Không thể tiếp tục lãng phí 5 triệu tỷ đồng
Môi trường kinh doanh của VN sẽ minh bạch, tiên đoán được
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP