mét khối bùn
Cho ‘nhận chìm’ gần 1 triệu mét khối​ bùn thải ở biển Bình Thuận
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP