dn ngừng hoạt động
1 triệu doanh nghiệp, bắt đầu từ niềm tin
Doanh nghiệp yếu lắm rồi
Cả nước có hơn 20.000 doanh nghiệp đang ‘chết lâm sàng’