chuối cấy mô
Trung Quốc ngưng thu mua, chuối cấy mô rớt giá
Kinh tế nông nghiệp, không bền nếu chỉ cổ xúy tình thương
Gần 5 tấn chuối cấy mô Đồng Nai đã được bán ở Phiên chợ Xanh – Tử tế
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP