thuế thuốc lá
Thuốc lá gây phí tổn 1.000 tỷ USD, giết 8 triệu người mỗi năm