ngoại tệ
Thanh tra trên toàn quốc hành vi thanh toán chui bằng ngoại tệ
Sức ép tỷ giá cuối năm
Hiểu thế nào về yêu cầu ‘huy động vàng, ngoại tệ trong dân’?
Người nhận kiều hối dần chuyển từ ngoại tệ sang nắm giữ tiền đồng
Tỷ giá tăng cao vì nhu cầu mua ngoại tệ cuối năm của doanh nghiệp