doanh nghiệp nhựa
Để tồn tại, doanh nghiệp nhựa chuyển phải đổi sang ‘sản xuất xanh’