doanh nghiệp nhựa
Ngành nhựa ‘kêu trời’ vì không được nhập phế liệu
Để tồn tại, doanh nghiệp nhựa chuyển phải đổi sang ‘sản xuất xanh’