xỉ thép
Bộ TN-MT khẳng định xỉ thép Formosa dùng làm công trình không ảnh hưởng môi trường
Formosa Hà Tĩnh sử dụng xỉ thép làm công trình không phép
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP