xả thải ra biển
Cống thải đầu độc biển Nha Trang là tin thật
Cho phép lọc hóa dầu Nghi Sơn xả thải ra biển
Ông Võ Kim Cự ‘vi phạm nghiêm trọng’
Tháng 6 hoàn thành bồi thường vụ Formosa
Ông Võ Kim Cự có ‘trách nhiệm chính’ trong hàng loạt sai phạm vụ Formosa
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP