việt nam + 1
Việt Nam sẽ là ‘lò’ đào tạo nhân lực trong khu vực