vệt nước vàng
Vệt nước vàng ở biển Chân Mây do tảo tạo ra