út lúa
Tâm Việt tính mở rộng diện tích lúa – sen và du lịch