ts nguyễn minh thảo
‘Doanh nghiệp đang rất khó khăn và vẫn tiếp tục khó khăn’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP