satin
Từ lãnh Mỹ A đến satin nhuộm màu thiên nhiên