phê phán công khai
‘Quốc hội phê phán công khai ông Vũ Huy Hoàng là hình thức rất cao’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP