nhà máy giấy 3.000 tỷ
Nhà máy giấy 3.000 tỷ ‘đắp chiếu’, nghìn nông hộ nuốt trái đắng