nguồn cung lương thực
Nhiều nước đã hạn chế xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung lương thực
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP