Nắng nóng
Nắng nóng 37 – 38°C ở Nam bộ lan ra Trung và Bắc bộ
Nắng nóng tiếp tục hoành hành tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP