Hoàng Anh Giai Lai
Hoàng Anh Gia Lai trước hạn hơn 600 tỷ đồng cho ngân hàng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP