hàng việt về nông thông
Từ biên giới phía Bắc, hàng Việt về mũi Cà Mau