giá than tăng
Việt Nam mất thêm hàng tỷ USD do giá than tăng