gia công xuất khẩu
WB: Việt Nam trước ngã rẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu