đầu tư cho khoa học
Đầu tư cho khoa học và công nghệ chiếm khoảng 2% chi ngân sách
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP