chiến lược nông nghiệp
‘Tư duy mở, hành động nhanh, kết quả thật’
Ngành nông nghiệp sẽ chấm dứt tư duy ngắn hạn từng năm hoặc 5 năm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP