cấm đánh bắt cá trên sông
Trung Quốc tạm cấm đánh bắt cá ở các sông