cải cách chính sách tiền lương
Phải thiết kế lại hệ thống chính sách tiền lương
Thu hẹp chênh lệch lương giữa khối hành chính và doanh nghiệp
Chi lương, trợ cấp chiếm 50% chi thường xuyên
Nghiên cứu việc trả lương theo cấp bậc, vị trí việc làm
Lập Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP