Bob Iger
‘Người cũ’ quay về Disney
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP