Bát Tràng
Vấn đề: Gốm sứ mác Bát Tràng nhưng xuất xứ… Giang Tây?