thẻ căn cước
Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Chưa rõ quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư