lao động giản đơn
Người lao động giản đơn không có hướng đi