định danh cá nhân
Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư