đấu giá đất nông nghiệp
TP.HCM sẽ đấu giá 26.000ha đất nông nghiệp, thu về 1,5 triệu tỷ đồng