chuyến bay
Hơn nửa tháng khu vực phía Nam có 1.046 chuyến bay trễ giờ