chi thường xuyên
Rà soát, cắt giảm các khoản chi không cần thiết trong các dự án ODA như mua ôtô
Tổng chi ngân sách Nhà nước sau 10 tháng đã vượt 1 triệu tỷ đồng
Phân tích: dịch vụ công, bộ máy công chức, viên chức và chi thường xuyên
Không sử dụng chi thường xuyên với tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn
Bộ máy đang được… nuôi như thế nào?
Tỷ lệ nợ công sát trần, báo động với Việt Nam đang là màu gì?