cấn văn lực
Thiếu vốn trung dài hạn khiến áp lực tăng lãi suất rất lớn