xuất khẩu lâm sản
Xuất khẩu lâm sản năm 2019 đạt 11,2 tỷ USD
Xuất khẩu lâm sản của cả năm 2018 ước đạt 9,3 tỷ USD
Xuất khẩu lâm sản trong 8 tháng ước đạt trên 5,8 tỷ USD
Xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt mốc kỷ lục mới với 40 tỷ USD