xoài nhả chữ
Xoài tết cũng biết ‘nhả chữ’ tài, lộc