William Edwards Deming
Quản lý chất lượng: PDCA đơn giản mà hiệu quả (P.1)