viên kẹo
Tranh của Thuỷ: Chuyến khởi hành những viên kẹo cô đơn