văn hóa giao tiếp
Vào cửa hàng, khi gởi xe tôi… được chào