unicorn
Jakarta nhiều tham vọng startup nhưng thiếu tài năng