tỷ lệ mắc ung thư
Tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam thuộc nhóm trung bình thấp của thế giới