trải nghiệm khách hàng
Vào cửa hàng, khi gởi xe tôi… được chào
Cảm xúc của khách hàng không thể tự động hoá
Bán trải nghiệm cho khách hàng
Mua sắm hướng đến trải nghiệm
Điều gì định hình trải nghiệm của khách hàng?